INFOLINKA: Denne 9.00-21.00 0915 690 809

Všeobecné obchodné podmienky

ÚVOD

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) platia pre nakupovanie v internetovom obchode www.ar-design.sk, ktoré bližšie vymedzujú a špecifikujú práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami predávajúcim (prevádzkovateľom) a kupujúcim (zákazníkom). Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou v súlade s právnym poriadkom SR, sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka (zákon č. 22/2004 Z.z o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a dopnení niektorých zákonov v znení č. 284/2002 Z.z v znení neskorších predpisov a zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. a zákona č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji), pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ obchodu:

AR DESIGN, s.r.o.

Železničná 1083/7

058 01 Poprad

IČO: 47 706 031

DIČ: 2024047135

IČ DPH: SK2024047135

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 30234/P


OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Odoslaním objednávky tovaru zákazník podá návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávky vytvorené v internetovom obchode www.ar-design.sk, sú záväzné a zároveň sú v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápané ako zmluvy uzavierané na diaľku. Kupujúci zároveň podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil a zároveň súhlasí s danými VOP a reklamačným poriadkom.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy predstavuje záväzné akceptovanie objednávky kupujúceho predávajúcim prostredníctvom e-mailového potvrdenia predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.


KÚPNA CENA A PLATBA

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená pri všetkých položkách v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci doklad o zaplatení, ktorý zašle kupujúcemu spolu s tovarom, prípadne elektronicky či doporučeným listom. V prípade osobného odberu ho dostane kupujúci v mieste odberu.

Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy, a to jedným z nasledujúcich spôsobov, z ktorých si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru:

  1. platba bankovým prevodom na účet: SK6411000000002924911065, Tatra banka, a. s. pred dodaním tovaru,
  2. platba prostredníctvom kuriérskej služby („na dobierku“) pri prevzatí tovaru.

Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti AR DESIGN, s.r.o. uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérskej spoločnosti.


DODACIE PODMIENKY

Záväzok spoločnosti AR DESIGN, s.r.o. dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodacia lehota začína plynúť obdržaním záväznej objednávky. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím:

  1. kuriérskej služby v rámci Slovenskej republiky (jednotná cena),
  2. osobný odber v mieste prevádzky predávajúceho (OC MAX, Dlhé Hony 4587/1, 058 01 Poprad).

Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne do 5 pracovných dní ak nie je uvedené inak pri každom konkrétnom výrobku, najneskôr však do 14 pracovných dní. V prípade, že objednaný tovar nebude dlhodobo na sklade, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak za nedodaný tovar vopred zaplatíte, svoje peniaze dostanete samozrejme späť a to do 30 dní od vzájomnej dohody.

V prípade spôsobu doručenia na dobierku, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti AR DESIGN, s.r.o. späť, je spoločnosť oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje:

  • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene,
  • adekvátne zabaliť tovar, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy,
  • odoslať tovar v dohodnutej lehote (v akej lehote, čo v prípade, že sa tovar nenachádza na sklade)
  • vystaviť a priložiť daňový doklad.

Kupujúci sa zaväzuje:

  • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nás okamžite kontaktovať,
  • zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.


ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Zrušenie objednávky pred uskutočnením platby

Objednávku je možné stornovať bez sankcie iba do 24 hodín od akceptovania objednávky. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom alebo telefonicky.

Odstúpenie od kúpenej zmluvy

V zmysle §7 a nasl. zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení na svoje náklady. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odstúpenie od zmluvy vždy zaslali aj prostredníctvom elektronickej pošty.Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6,

080 01 Prešov,

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 25.05.2018.


Copyright © 2020 - AR DESIGN s.r.o | Všetky práva vyhradené